Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Θηβαίων

Εντάχθηκε η πράξη: «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».  

Στις 28 Ιουνίου 2019 εντάχθηκε η πράξη με τίτλο : «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Θηβαίων» με Κωδικό ΟΠΣ:5037893 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο συνολικό ποσό των 1.318.881,00 € εκ των οποίων το ποσό των 1.148.561,00 € αφορά στις παρεμβάσεις του Δήμου Θηβαίων και το ποσό των 170.320,00 € αφορά στις παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης που έθετε η Πρόσκληση της ΕΥΔ του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», η προτεινόμενη πράξη έπρεπε να αφορά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης και ανάδειξης ταυτότητας μίας εμπορικής περιοχής παρέμβασης με τη συμμετοχή κατ’ ελάχιστον του 70% των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων στην εν λόγω περιοχή.  Λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς τους περιορισμούς σε άμεση συνεργασία με το Επιμελητήριο Βοιωτίας και τον Εμπορικό Σύλλογο Θήβας, σαν περιοχή παρέμβασης επιλέχθηκαν οι κάτωθι δρόμοι: Λουκά Μπέλλου, οδός Επαμεινώνδα, κόμβος Πάσπαλη (συμβολή των οδών Επαμεινώνδα, Σπηλιώτη, Ετεοκλέους, Πινδάρου) Πινδάρου, Θρεψιάδου, Λουκά Μπέλλου με την έγγραφη δέσμευση συμμετοχής στο προαναφερόμενο πρόγραμμα 73 εμπορικών επιχειρήσεων. 

Οι κατηγορίες των παρεμβάσεων του Δήμου αφορούν σε :

• Αναβάθμιση Δημοσίου Χώρου

• Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης

• Συστήματα ασύρματης πρόσβασης

• Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Βιώσιμης Κινητικότητας

Οι κατηγορίες των παρεμβάσεων του Επιμελητηρίου αφορούν σε :

• Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής

• Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής

• Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού

Το προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθούν οι σχετικές εγγραφές στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θηβαίων και στο Δημοτικό Προϋπολογισμό για τις εγκεκριμένες παρεμβάσεις του Δήμου και θα ξεκινήσει η διαδικασία προετοιμασίας των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίησή της ενταγμένης πράξης.

Σχετικά