Προσλήψεις 7 ατόμων στην ΕΦΑ Φωκίδας

delfoi

Η ΕΦΑ Φωκίδας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ» του έργου «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ».

Το υποέργο που θα εκτελεστεί αφορά στα εξής:

α) εργασίες πεδίου (αρχαιολογική παρακολούθηση – διερευνητικές αρχαιολογικές τομές – σωστική ανασκαφή),

β) συντήρηση – προστασία – ανάδειξη αρχαιοτήτων,

γ) έρευνα – τεκμηρίωση – πληροφόρηση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την

υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο,
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efafok@culture.gr
, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον ηεξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ. ΤΚ 33054, ΔΕΛΦΟΙ ΦΩΚΙΔΟΣ, απευθύνοντάς την υπόψιν κ.
ΣΑΡΑΝΤΗ Ε. (τηλ. επικοινωνίας: 2265082313), εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο
διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ. (http://www.culture.gr) και της
ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από
[19/06/2024] έως [28/06/2024] ).Aναλυτικά εδώ

Σχετικά