Τα θέματα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις  30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                                                                                                    ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 1. Έγκριση α) για την εκχώρηση μέρους της συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., β) της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και Φο.Δ.Σ.Α. Α.Ε. και των όρων αυτής (απόλυτη πλειοψηφία).
 • Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων στο χώρου που θα εκτελεσθεί το έργο με τίτλο : «Βελτίωση και αναβάθμιση πλατείας Ταχίου Δήμου Θηβαίων» (σχετ. η υπ’ αριθ. 47/2019 απόφαση της Επ.Π.Ζωής) (απόλυτη πλειοψηφία).
 • Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης του Δήμου Θηβαίων (Σχετ. η υπ’ αριθ. 345/2016 Α.Δ.Σ.) (απόλυτη πλειοψηφία).
 • Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Θηβαίων στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και την Κεντρική  Ένωση Δήμων Ελλάδας, σύμφωνα με το Π.Δ. 75/2011 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με  το Π.Δ. 94/2019.
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 59/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ), περί καταβολής αποζημίωσης Προέδρου και μελών του Δ.Σ.
 • Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης Προέδρου, Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.)
 • Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας «ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ» της Κοινωνικής Δράσης «Τα περάσματα» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για μαθητές γυμνασίου.
 •  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Θηβαίων στο Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με διακριτικό τίτλο : «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης με τις εταιρίες «ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ο.Ε»  &  «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΕΠΕ», για την ολοκλήρωση της διαδικασίας νόμιμης διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ.»
 1. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο :                 «Ολοκλήρωση αγροτικής οδοποιίας αναδασμού στο Μελισσοχώρι Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 066 στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 1. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο : «Συντήρηση βελτίωση ανοικτού γηπέδου μπάσκετ στον Αγ.Νικόλαο Θήβας» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 066 στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
 1. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων στη δράση : «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 1. Έγκριση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Λοιπές δράσεις για τη λειτουργία του Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002825.
 1. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια εκδήλωσης στο πλαίσιο της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» της πράξης με τίτλο : «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Θηβαίων».
 1. Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Αθηνών Μάριου Χαϊνταρλή για την σύνταξη Υπομνήματος πριν από τη Δίκη και παράστασή του, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την απόρριψη της Ε139/2019 Έφεσης των κ.κ. Μαρίας Χατζηδούρου, κ.λ.π. κατά της υπ’ αριθ. 894/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.
 2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. 538 & 535, στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων του Δ.Θηβαίων (Σχετ. η υπ’ αριθ. 45/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 1. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή από Χρηματικό κατάλογο οφειλών στο όνομα ΠΑΓΩΝΗ ΗΛΙΑ του Ευαγγέλου.
 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο : «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βαγίων».
 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θηβαίων για τη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 • Έγκριση για τη χορήγηση η μη άδειας εισόδου – εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας Εκκλησιαστικού νομικού προσώπου «Αιγυπτιακή Κοπτορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο» στην Τ.Κ. Ξηρονομής του Δήμου Θηβαίων για ανέγερση δυο κατοικιών και ιδιωτικού παρεκκλησίου» (σχετ. η υπ’ αριθ. 48/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 • Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών Αγορών στον Σταμέλο Αναστάσιο του Θεμιστοκλή, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Δομβραίνας του Δήμου Θηβαίων.
 • Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου, στον κ. Μουλκιαρώτη Σωτήριο του Χαραλάμπους, κατοίκου Δ.Ε. Βαγίων του Δήμου Θηβαίων.

Σχετικά