Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Αλιάρτου Θεσπιέων

Σας προσκαλούµε να παραβρεθείτε στην 14η Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου την Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:30 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, µε τα εξής θέµατα ηµερήσιας διάταξης. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ  ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

            Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ  1 Περί της έγκρισης πρακτικού εκλογής εκπροσώπων ∆ηµοτικού Συµβουλίου , ∆ήµου   Αλιάρτου –  Θεσπιέων  στην Γενική Συνέλευση της ΠΕ∆  Στερεάς Ελλάδας. 

 2 Περί της  4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος 2019.(Σχετ. εισήγηση Εκτελεστικής   Επιτροπής ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων)

  3 Περί της 7ης και 8ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 2019. 

 4 Περί του ανοίγµατος λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και   µεταφορά των πλεοναζόντων ταµειακών διαθεσίµων. 

 5 Περί της χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην ενδιαφερόµενη   Παπαγεωργίου ∆ήµητρα του ∆ηµητρίου.  

6 Περί της χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην ενδιαφερόµενη Ζιώγα   Μαρία του ∆ηµητρίου. 

 7 Περί έγκρισης της υπό αριθ.14/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που   αφορά αίτηµα χορήγησης άδειας τοµής δρόµου για τις ανάγκες διασύνδεσης του έργου   ΄΄ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑ∆ΙΤΣΑ Α.Ε΄΄, ισχύος 18WW µε τον Υ/Σ Βαγίων. 

 8 Περί της αποδοχής παραχώρησης Γεωργικών  Ελκυστήρων από το Υπουργείο Αγροτικής   Ανάπτυξης & Τροφίµων ∆/νση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας   Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ν.Βοιωτίας. 

 9 Περί ανανέωσης της υπ΄ αριθ.212/2017 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά την   παραχώρηση κοινόχρηστου  χώρου (πρώην στάση ταξί).  

10 Περί της συγκρότησης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (αρθ.13   παρ.3 του Ν.3013/2002)  

11 Περί της συγκρότησης Επιτροπής συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών,   σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 8  του Ν.2307/95 για το έτος 2019. 

 12 Περί της χρηµατοδότησης Αθλητικών Σωµατείων του ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων.  

13 Περί της εξέτασης αιτήσεως της ενδιαφερόµενης Ματσαρίδου Σοφίας , που αφορά   πρακτική άσκηση στον ∆ήµο Αλιάρτου – Θεσπιέων. 

 14 Περί της αποδοχής της έγκρισης κατανοµής των θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής   (Π.Φ.Α) και έγκριση υλοποίησης των Προγραµµάτων Άθλησης για όλους της Γενικής   Γραµµατείας Αθλητισµού , στο ∆ήµο Αλιάρτου – Θεσπιέων , για την περίοδο 2019-2020.

  15 Περί της κατανοµής(Γ)ποσού των 29.016,41ευρώ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους   2019 , σύµφωνα µε την ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας. 

 16 Περί της αποδοχής του ποσού των 82.650,00ευρώ που αφορά την χρηµατοδότηση των   ∆ήµων από πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ. 

 17 Περί της έκδοσης  ψηφίσµατος του Σωµατείου Εργαζοµένων  Ο.Τ.Α Νοµού Βοιωτίας. 

 18 Περί της έγκρισης και ανάθεσης δαπάνης που αφορά το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

  19 Περί της σύναψης προγραµµατικής σύµβασης υποστηρικτικών υπηρεσιών µε ΦΟ∆ΣΑ Α.Ε   Στερεάς Ελλάδας. 

 20 Περί της  αποδοχής της συµµετοχής του ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων καθώς και υποβολής   αίτησης ένταξης και χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» της πρόσκλησης   ΙV, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές & Πολιτιστικές Υποδοµές και ∆ραστηριότητες   των ∆ήµων» µε τίτλο προτεινόµενης πράξης «Προµήθεια υλικών για την αναβάθµιση   αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων», προϋπολογισµού 599.857,88. 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Σχετικά