Δείτε τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Λιβαδειάς

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου   74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010) , που θα πραγματοποιηθεί στις 12/2/2020,  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα  18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ .Μητά Αλέξανδρου

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ   κ. Ταγκαλέγκα Ιωάννη.

                         ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                                       ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εγκριση  απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των  από 4,18 και 30-12-2019 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

I. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) Παράταση της υπ’ αριθμ. 3591/14-02-2019 σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, από 14/02/2019 έως 13/02/2020, έως του ποσού των 14.706,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  {#18.235,44 € με Φ.Π.Α. 24%#}

·                 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2)  Παράταση διάρκειας της υπ’ αριθμ. της υπ’ αριθμ. 25714/13-11-2019 σύμβασης με τίτλο: «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, από 18/01/2020 έως 31/03/2020»

·                 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

II.     ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3 ) Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “ Μελέτη   Αναπαλαίωσης κτιρίου επί της οδού Γρηπονησιώτου”

·         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

4 Αποδοχή της υπ΄αριμ. 1/2020 μελέτης με τίτλο : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ”

·         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

5) Ανάληψη δαπάνης με ιδίους πόρους των απαιτούμενων παρεμβάσεων προσβασιμότητας ΑμΕΑ με βάση τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στο κτίριο του ΕΠΑΛ Λιβαδειάς.

·         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

6)  Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκληση V, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» καθώς και της 3ης τροποποίησης της πρόσκλησης V με αρ. πρωτ. 92863/30-12-2019(ΑΔΑ 6ΦΗ246ΜΤΛ6-4ΙΖ)που αφορά και στην αναβάθμιση των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατικών αστικών και υπεραστικών γραμμών

  • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙIΙ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

7)     Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης υποέργου 1 «Ανάπτυξη συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Λεβαδέων», της Πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

  • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Αντιδήμαρχος  Περιβάλλονος- Καθαριότητας και Πρασίνου   κ.ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

V. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ

8)     Απαλλαγή μαθητή Δημοτικού Ωδείου από τα δίδακτρα του σχ. Έτους 2019-20

·         Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  κα Νταντούμη Ιωάννα.

9) Προσθήκη προσωνυμίου «ΤΡΟΦΩΝΕΙΟ» στο 2ο Δημοτικό σχολείο Λιβαδειάς.( Αριθμός απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας:2/2020)

·         Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  κα Νταντούμη Ιωάννα.

IV ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10)    Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση των αποκριάτικων εκδηλώσεων 2020.

·         Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Πολιτισμού , Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Σάκκος Μάριος

 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     

ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ       

Σχετικά