Επίδομα Γέννησης: Υποβολή αιτήσεων στο Δήμο Αλιάρτου Θεσπιέων

Επίδομα Γέννησης: Υποβολή αιτήσεων στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Επίδομα Γέννησης: Υποβολή αιτήσεων στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων ενημερώνει ότι από τη Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 έχει τεθεί σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα www.epidomagennisis.gr για τις αιτήσεις επιδόματος γέννησης.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά είτε μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας είτε μέσω της ιστοσελίδας του Ο.Π.Ε.Κ.Α..

Όσοι κάτοικοι του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό σύστημα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, που εδρεύει στο κτίριο ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ στην κεντρική πλατεία και λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα –Παρασκευή, ώρες 9.00 έως 5.00μ.μ..

Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από την γέννηση του παιδιού. Ειδικά για παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2020 μέχρι 18-2-2020, η αίτηση υποβάλλεται εντός τριών μηνών από την 18-2-2020.

Η πρώτη καταβολή του επιδόματος γέννησης θα είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου. Το επίδομα είναι 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε από 1/1/2020 και αυτό δίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις, δηλαδή μια δόση των 1.000 ευρώ τον επόμενο μήνα- κατόπιν αιτήσεως του γονέα και μία δόση 1.000 ευρώ έξι μήνες ακριβώς μετά τη γέννηση του παιδιού.

Για την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος πρέπει να έχει:

    ΑΜΚΑ παιδιού

    e-mail & αριθμός τηλεφώνου

    ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογαριασμού αιτούντος

    Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού

    Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) και αντίγραφο εκκαθαριστικού (Ε).

    Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

    Πρόσφατη βεβαίωση η Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

    Σε περίπτωση που έχει αποβιώσει η μητέρα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο ληξιαρχική πράξη θανάτου της μητέρας.

    Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι Ομογενής αλλοδαπός προσκομίζει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητα Ομογενούς

    Σε περίπτωση δικαιούχου που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και είναι πολίτης τρίτης χώρας προσκομίζεται Άδεια Διαμονής.

    Σε περίπτωση ανάθεσης επιτροπείας του παιδιού σε φυσικό πρόσωπο προσκομίζεται η σχετική Δικαστική Απόφαση ή η σχετική Διαταγή Ανάθεσης

    Σε περίπτωση αναγνώρισης τέκνου προσκομίζεται η συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης.

Σε περίπτωση πολίτη Κράτους – Μέλους Ε.Ε.

    Σε περίπτωση πολίτη Κράτους – Μέλους Ε.Ε. που δεν έχει οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλεται δημόσιο έγγραφο απόδειξης της οικογενειακής του κατάστασης ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης.

    Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής για πολίτη Κράτους – Μέλους της Ε.Ε.

    Τα προς υποβολή δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή θα πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα

Τρόποι Επικοινωνίας:

    Τηλέφωνο Κέντρου Κοινότητας: 22680-23753

    Ιστοσελίδα: www.aliartos.gov.gr

Σχετικά Αρχεία:

 ΚΥΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Ν 4659-2020 ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Σχετικά