Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δήμο Ορχομενού

O Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, για την κάλυψη- αντιμετώπιση δράσεων πυροπροστασίας,δώδεκα (12) εργατών Γενικών Καθηκόντων, δύο (2) ατόμων ΔΕ οδηγών φορτηγού και ένα (1) άτομο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου(Τσάπα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός 28ης Οκτωβρίου 50,ειδικότερα στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και κατόπιν προσυνεννόησης στα τηλέφωνα 2261351105& 2261351123 με τους αρμόδιους υπαλλήλους και εντός προθεσμίας Πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την
επομένη ημέρα της ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ορχομενού δηλ.από 24/4/2020 έως και30/04/2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σχετικά