Νέες ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που υπέστησαν απώλειες λόγω της πανδημίας – Τροπολογία

vouli

Τη θέσπιση επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού οι οποίες επιτάθηκαν από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021 καθώς και την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους ιδιοκτήτες ίππων, προπονητές και αναβάτες δρομώνων ίππων, λόγω της αναστολής των ιπποδρομιών και του ιπποδρομιακού στοιχηματισμού, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών.

Η νέα ρύθμιση κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής για τον εκσυγχρονισμό της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Με την τροπολογία θεσπίζεται:

  • Προσωρινό μέτρο για τη δυνατότητα ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, οι οποίες επιτάθηκαν από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021, κατά τις ειδικότερα οριζόμενες προϋποθέσεις και βάσει διαδικασίας που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης (καθορισμός δικαιούχων, προϋποθέσεων χορήγησης και καταβολής της ενίσχυσης, διαδικασία ανάκτησης και βεβαίωσης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κ.λπ.).
  • Η χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους ιδιοκτήτες ίππων, τους προπονητές και τους αναβάτες δρομώνων ίππων, λόγω της αναστολής των ιπποδρομιών και του ιπποδρομιακού στοιχηματισμού, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του μνημονευόμενου κανονισμού ΕΕ και τα τιθέμενα ανώτατα όρια της ενίσχυσης ανά δικαιούχο.
  • Εξειδικεύονται οι δικαιούχοι της ανωτέρω ενίσχυσης και προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό της εφαρμογής της διάταξης (συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, τρόπος διανομής μεταξύ δικαιούχων, προϋποθέσεις χορήγησης κ.λπ.). Τα ποσά των ανωτέρω επιχορηγήσεων και οικονομικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες κ.λπ. δρομώνων ίππων, αντίστοιχα, διέπονται από τα οριζόμενα φορολογικά προνόμια έναντι του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ., των ο.τ.α. και των νομικών τους προσώπων καθώς και των ασφαλιστικών ταμείων.
  • Συμπληρώνεται, η εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση υπουργικής απόφασης που ρυθμίζει θέματα επιστροφής ποσών που χορηγήθηκαν με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Σχετικά