ΚΑΠ 2023-2027: Τι προβλέπεται για την ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι

Η ειδική ενίσχυση καταβάλλεται για βαμβάκι καθαρής, ανόθευτης και εμπορεύσιμης ποιότητας.

Το ποσό των 73,6 ευρώ/στρέμμα προβλέπεται για την ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι, με τους συνολικούς ετήσιους διαθέσιμους πόρους να ανέρχονται στα 183.996.000 ευρώ ανά έτος, σύμφωνα με το υποβληθέν Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023 -2027.

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο, η παρέμβαση στοχεύει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της καλλιέργειας του βαμβακιού και υλοποιείται μέσω της χορήγησης ειδικής ενίσχυσης για την εν λόγω καλλιέργεια, ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης βαμβακιού.

Επιλέξιμη έκταση είναι μόνο εκείνη η οποία:

  • βρίσκεται σε γεωργική έκταση εγκεκριμένη για βαμβακοπαραγωγή, η οποία για την Ελλάδα έχει προσδιοριστεί στα 250.000 εκτάρια,
  • έχει σπαρθεί με ποικιλίες εγκεκριμένες από τη χώρα και στην οποία η συγκομιδή πραγματοποιείται πραγματικά υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών.

Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι καταβάλλεται για βαμβάκι καθαρής, ανόθευτης και εμπορεύσιμης ποιότητας.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν βαμβάκι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. Υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης,

β. Διατηρούν την καλλιέργειά τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, μεριμνώντας για την εκτέλεση απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων,

γ) Συγκομίζουν από τις δηλωθείσες εκτάσεις τις σχετικές ποσότητες βάμβακος,

δ) Παραδίδουν στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις το βαμβάκι που συγκομίζουν το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης.

Το διαθέσιμο ποσό για την παρέμβαση ανέρχεται συνολικά σε 919.980.000 ευρώ και θα καταβληθεί την πενταετία 2023 – 2027.

Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 250.000 εκτάρια/έτος (25.000 στρέμματα/έτος)

  • Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 736 ευρώ/εκτάριο (73,6 ευρώ/στρέμμα)
  • Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 183.996.000 ευρώ ανά έτος

Σχετικά