Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλιάρτου-Θεσπιέων – Τι θα συζητήσει

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 15η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
διεξαχθεί την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) με τίτλο «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» έτσι όπως
αντικαταστάθηκε με το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α ́/19-07-2018) με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας» και συμπληρώθηκε από το Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α’/30-10-2019) με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα
και άλλες διατάξεις»
Ανακοινώσεις Δημάρχου Αλιάρτου – Θεσπιέων, κ. Ντασιώτη Γεώργιου
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
Α/Α Περιγραφή θέματος
1 Περί έγκρισης της 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, έτους
2022»
(Σχετ. Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 03/2022)
Εισηγητής: κ. Γλύκος Ιωάννης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων


Α/Α Περιγραφή θέματος
2 Περί έγκρισης 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022, Δήμου Αλιάρτου –
Θεσπιέων
(Σχετ. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 166/2022)
Εισηγητής: κ. Κουτρομάνου Δήμητρα, Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών και Κοινωνικής Μέριμνας
3 Περί έγκρισης 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022, Δήμου Αλιάρτου –
Θεσπιέων
(Σχετ. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 170/2022)
Εισηγητής: κ. Κουτρομάνου Δήμητρα, Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών και Κοινωνικής Μέριμνας
4 Περί έγκρισης 16ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022, Δήμου Αλιάρτου –
Θεσπιέων
(Σχετ. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 176/2022)
Εισηγητής: κ. Κουτρομάνου Δήμητρα, Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών και Κοινωνικής Μέριμνας
5 Περί έγκρισης 17ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022, Δήμου Αλιάρτου –
Θεσπιέων
(Σχετ. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 181/2022)
Εισηγητής: κ. Κουτρομάνου Δήμητρα, Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών και Κοινωνικής Μέριμνας
6 Περί έγκρισης 18ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022, Δήμου Αλιάρτου –
Θεσπιέων
(Σχετ. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 182/2022)
Εισηγητής: κ. Κουτρομάνου Δήμητρα, Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών και Κοινωνικής Μέριμνας
7 Περί έγκρισης 19ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022, Δήμου Αλιάρτου –
Θεσπιέων
(Σχετ. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 189/2022)
Εισηγητής: κ. Κουτρομάνου Δήμητρα, Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών και Κοινωνικής Μέριμνας
8 Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 191/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλιάρτου –
Θεσπιέων, για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών & δικαιωμάτων ύδρευσης έτους 2023, στο
Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων
Εισηγητής: κ. Ντασιώτης Γεώργιος, Δήμαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 192/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλιάρτου –
Θεσπιέων, για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας & φωτισμού έτους 2023, στο
Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων
Εισηγητής: κ. Ντασιώτης Γεώργιος, Δήμαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων
10 Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 193/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλιάρτου –
Θεσπιέων, για τον καθορισμό δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2023, στο Δήμο
Αλιάρτου – Θεσπιέων
Εισηγητής: κ. Ντασιώτης Γεώργιος, Δήμαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων
11 Περί έγκρισης ή μη της μεταβολής σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, σχολικού έτους 2023 – 2024
Εισηγητής: κ. Ζιώγας Βασίλειος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
12 Περί ορισμού ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αλιάρτου
– Θεσπιέων για το έτος 2021
Εισηγητής: κ. Ντασιώτης Γεώργιος, Δήμαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων
13 Αίτημα παραχώρησης αίθουσας εκδηλώσεων Γυμνασίου Αλιάρτου
(Σχετ. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 34/2022)
Εισηγητής: κ. Ζιώγας Βασίλειος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχετικά