Προσλήφθηκε ειδικός συνεργάτης στο Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων γνωστοποίησε την πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισµένου χρόνου , η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για την υποστήριξη του Δήμου σε εξειδικευμένα θέματα

Δείτε την απόφαση του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην Αλίαρτο και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 21/2/2024 ηµέρα Τετάρτη µεταξύ των:
Α. Του ∆ηµάρχου Αλιάρτου-Θεσπιέων Αραπίτσα Γεώργιου του Ευαγγέλου ως νόµιµου εκπροσώπου
του ∆ήµου Αλιάρτου-Θεσπιέων και
Β. Του Παπαδόπουλου Άγγελου του Νικολάου κατοίκου Αλιάρτου
Συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:
Ο πρώτος συµβαλλόµενος µε την παραπάνω ιδιότητα του έχοντας υπόψη την παρ 4 άρθρο 163 του Ν.
3584/07 εξέδωσε την µε αριθ. 21/1089/01-02-2024 (Α∆Α: 95ΛΦΩΨ4-ΟΨ2) Απόφαση που δηµοσιεύθηκε
στο υπ’αρ.492/Γ΄/9-2-2024 ΦΕΚ και µε την οποία προσλαµβάνει τον δεύτερο συµβαλλόµενο ως Ειδικό
Συνεργάτη
Η παρούσα σύµβαση κατά το άρθρο 163 του ν. 3584/07 είναι ειδική σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου από την οποία συνάπτεται η εργασιακή σχέση µε το ∆ήµο και αρχίζει η υποχρέωση
παροχής εργασίας σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1
Καθήκοντα
Ο συµβαλλόµενος παρέχει συµβουλές και διατυπώνει εξειδικευµένες γνώµες, γραπτά ή προφορικά, στους
τοµείς Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΤΠΕ).
Επίσης σε θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών, µηχανογραφικών και γενικά πληροφοριακών
συστηµάτων, καθώς και σε θέµατα επικοινωνίας, διαφάνειας και ηλεκτρονικής προβολής του ∆ήµου.
Το συµβουλευτικό έργο απευθύνεται προς τον ∆ήµαρχο, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τη ∆ηµαρχιακή
Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 2
Υπηρεσιακή κατάσταση
Ο δεύτερος συµβαλλόµενος ως Ειδικός Συνεργάτης δεν παρεµβάλλεται στην οργανωτική και
βαθµολογική κλίµακα. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του ∆ηµάρχου, τον οποίο επικουρεί.
ΑΡΘΡΟ 3
Αποδοχές
Οι αποδοχές του δεύτερου συµβαλλόµενου, τα κατ’ αποκοπήν έξοδα κίνησης, καθώς και η αποζηµίωση
για υπερωριακή απασχόληση καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας, σύµφωνα µε την παρ 8 άρθρο 163 Ν. 3584/07, όπως
ισχύει. Σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015 και του άρθρου 20
παρ.1 ν.5045/23, ο δεύτερος συµβαλλόµενος κατατάσσεται στο κλιµάκιο 1 της ΠΕ κατηγορίας.
ΑΡΘΡΟ 4
Ωράριο εργασίας
Το ωράριο εργασίας είναι το ίδιο µε το ωράριο εργασίας των λοιπών υπαλλήλων του ∆ήµου
ΑΡΘΡΟ 5
Λύση σύµβασης
Η παρούσα ειδική σύµβαση εργασίας λύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 63 του ν.
3584/2007 και η διάρκεια της δε µπορεί να υπερβεί τη θητεία της παρούσας ∆ηµοτικής Περιόδου ήτοι την
31/12/2028.
Επίσης:

 1. Η σύµβαση λύεται µε το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο
  πέντε (5) ηµερών από την αποχώρηση του ∆ηµάρχου, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει µε
  πράξη του τη συγκατάθεση του για τη διατήρησή του συµβαλλόµενου.
 2. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται µε
  απόφαση του ∆ηµάρχου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται
  στο συµβαλλόµενο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη δηµοσίευση της.
  Η λύση της εργασιακής σύµβασης επέρχεται µε την κοινοποίηση στον ενδιαφερόµενο της κατά τα
  ανωτέρω αποφάσεως ή µε την παρέλευση άπρακτης της 20ήµερης προθεσµίας, γίνεται δε αζηµίως για το
  ∆ήµο.
 3. Στην περίπτωση της έκπτωσης συµβαλλόµενου ή της αποχώρησης του ∆ηµάρχου, η λύση της
  εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως και αζηµίως για το ∆ήµο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό
  χαρακτήρα
  Αφού συντάχθηκε η παρούσα ειδική σύµβαση εργασίας, σε δύο αντίγραφα, ένα για κάθε
  συµβαλλόµενο µέρος υπογράφεται ως εξής:
  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
  ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Σχετικά