Συνεδριάζει την Τετάρτη η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων- Τα θέματα

 • Με την παρούσα σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ,  που θα πραγματοποιηθεί  24η   Απριλίου   , ημέρα  Τετάρτη   και  ώρα  13.45 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης σε εφαρμογή των διατάξεων :
 •  
 •        α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 – Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 1. ΄Εκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου έτους 2024.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
 3. Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν. 4483/2017 – ΦΕΚ 107Α΄ ) έτους 2024 για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Λεβαδέων.
 4. Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν. 4483/2017 – ΦΕΚ 107Α΄ ) έτους 2024 για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής του Δήμου Λεβαδέων.
 5. ΄Εγκριση των πρακτικών (1ου & 2ου ) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
 6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων ΄Εργων έτους 2024.
 7. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων και αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της με Α.Π.19637/25-10-2023 Προκήρυξης του Προγράμματος κρατικών ενισχύσεων του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο Υποέργο 6: «Προσβάσιμες Παραλίες» Σύμβαση 1 «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5157146 της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» με κωδικό 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), η οποία εντάσσεται στον Άξονα 4.6 του σχεδίου «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» και η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF).
 8. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο της με Α.Π.19637/25-10-2023 Προκήρυξης του Προγράμματος κρατικών ενισχύσεων του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο Υποέργο 6: «Προσβάσιμες Παραλίες» Σύμβαση 1 «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5157146 της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» με κωδικό 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), η οποία εντάσσεται στον Άξονα 4.6 του σχεδίου «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» και η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF).
 9. Επιστροφή ποσού στον δημοτικό υπάλληλο Τσιφή Δημήτριο ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
 10. ΄Εγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός ορίων Δήμου Λεβαδέων.
 1. ΄Εγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός ορίων Δήμου Λεβαδέων.

                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       

                                     

                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ    

                                                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Σχετικά