Με 16 θέματα συνεδριάζει την Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε στην 10η Δημόσια τακτική συνεδρίαση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 και ώρα 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», ως ισχύει, και των άρθρων 8 και 9 του ν.5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Περί της διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων» (Αριθμός μελέτης: 10/2024).(Εισηγητής Κος Βαρουξής)
 2. Περί της Κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028.(Εισηγητής Κος Χαλιμούρδας)
 3. Περί του καθορισμού διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και στο Βρεφικό Σταθμό (Παιδικός Σταθμός ΔΚ Αλιάρτου, Παιδικός Σταθμός ΔΚ Μαυρομματίου & Βρεφικός Σταθμός ΔΚΑλιάρτου) του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, για το σχολικό έτος 2024 – 2025. Ορισμός: • Ορίων Ηλικίας • Δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων • Μορίων • Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής και ενστάσεων.(Εισηγητής Κος Δάρρας)
 4. Περί του καθορισμού των τροφείων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και στο Βρεφικό Σταθμό (Παιδικός Σταθμός ΔΚ Αλιάρτου, Παιδικός Σταθμός -ΔΚ Μαυρομματίου & Βρεφικός Σταθμός ΔΚ Αλιάρτου) του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, για το σχολικό έτος 2024 – 2025.(Εισηγητής Κος Δάρρας)
 5. Περί της πρόσληψης προσωπικού ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ μέσω της δημόσιας πρόσκλησης 11/2017 του ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ) όπως τροποποιήθηκε με την 1296055/8-11-2023 2η τροποποίηση, για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67.(Εισηγητής Κος Δάρρας)
 6. Περί του καθορισμού ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών οχημάτων, μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από φυσικές/τεχνολογικές καταστροφές που θα ισχύει έως 01-04-2025.(Εισηγητής Κος Βαρουξής)
 7. Περί α) έγκρισης κατάρτισης Μητρώου Εργοληπτών (εταιριών-φυσικών προσώπων) από 01-04-2024 έως 01-04-2025 δια μέσου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές τεχνολογικές καταστροφές στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, β) έγκριση των όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Μητρώου Εργοληπτών.(Εισηγητής Κος Βαρουξής)
 8. Περί της εισηγητικής πρότασης της Δημ. Τοπικής Κοινότητας Αλιάρτου που αφορά το  ωράριο λειτουργίας της Παιδικής Χαράς Αλιάρτου .(Εισηγητής Κος Ζάγκας)
 9. Περί της εξέτασης αιτήσεως του Συλλόγου Γυναικών Αλιάρτου που αφορά την παραχώρηση της κεντρικής πλατείας Αλιάρτου στις 19/05/2024 για πραγματοποίηση Έκθεσης Λουλουδιών .(Εισηγητής Κος Ζάγκας)
 10. Περί της εξέτασης αιτήσεως του Ομίλου Κυνοφίλων Αγγλικών Δεικτών Ελλάδος που αφορά παραχώρηση περιβάλλοντα χώρου Κήπων  Αλιάρτου 15-06-2024 & 16/06/2024 για την πραγματοποίηση έκθεσης μορφολογίας.(Εισηγητής Κος Ζάγκας)
 11. Περί της αποδοχής του ποσού των 43.717,50 που αφορά την 1η,2η & 3η μηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2024 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).(Εισηγητής Κος Δήμαρχος)
 12. Περί της αποδοχής του ποσού των 173.476,92€ που αφορά την Δ΄ κατανομή μηνός Απριλίου έτους 2024.(Εισηγητής Κος Δήμαρχος)
 13. Περί της αποδοχής του ποσού των 85.510,00€ που αφορά απόδοση από τους ΚΑΠ έτους 2024 της 1ης δόσης για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.(Εισηγητής Κος Δήμαρχος)
 14. Περί της αποδοχής του ποσού των 26.650,00€ που αφορά Β΄ κατανομή για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων .(Εισηγητής Κος Δήμαρχος)
 15. Περί της αναπροσαρμογής ανώτατου ορίου μεταφοράς χρημάτων σε λογαριασμούς τρίτων μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής WINBANK της Τράπεζας Πειραιώς.(Εισηγητής Κος Δήμαρχος)
 16. Περί της κοπής δέντρου στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Θεσπιών.(Εισηγητής Κος Δήμαρχος) 
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δημοτικής Επιτροπής    
    ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
 

Σχετικά