Προσλήψεις 6 ατόμων στην ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

Η ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 με τίτλο «Στερέωση και αποκατάσταση μνημείου Ασκληπιείου Δαφνούντα και του βωμού» στο πλαίσιο της πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη Ασκληπιείου Δαφνούντα στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας» με MIS5200479, που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

Το υποέργο που θα εκτελεστεί αφορά στα εξής:

– Εκπόνηση Μελετών:

  1. Τροποποίηση μελέτης περιβάλλοντος χώρου για χρήση του χώρου από ΑΜΕΑ και διαχείριση όμβριων υδάτων.
  2. Φυτοτεχνική μελέτη
  3. Μελέτη κονιαμάτων για το μνημείο και τον βωμό.
  4. Μελέτη εφαρμογής αποκατάστασης του μνημείου και βωμού

– Επίβλεψη των εργασιών εφαρμογής των μελετών με ανάθεση σε αρχιτέκτονα και πολιτικό μηχανικό.

– Βασική δομική επέμβαση στο μνημείο και στερέωση των λιθοδομών με την χρήση:

  1. Κονιάματος αποκατάστασης για την ενίσχυση της συνδετικής ικανότητας του υφιστάμενου κονιάματος

και της ικανότητας συγκράτησης των λιθοστρωμάτων

  1. Ενέματος για την ενίσχυση της μάζας του συνδετικού υλικού
  2. Πλήρωση των κενών των βάσεων στο υπέδαφος της λιθοδομής με έκχυση υπέρρευστου περλιτοδέματος και αποκατάσταση των σταθμών των δαπέδων για τη στερέωση των λιθοδομών.

– Εργασίες αποκατάστασης στο μνημείο:

Αντιμετώπιση προβλημάτων αποκατάστασης με την αναίρεση των αιτιών της φθοράς από θερμικές μεταβολές, φυτά, ριζώματα, απώλειας τμημάτων λιθοδομής, θραύσεις λίθων, κατακόρυφες και οριζόντιες αποκλίσεις κτλ, καθώς και επιλεκτική αντικατάσταση των φθαρμένων αυθεντικών υλικών και χρήση νέων, σύμφωνα με τη μελέτη.

Λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της φύσης του έργου που αφορά στη στερέωση, αποκατάσταση και συντήρηση των αρχιτεκτονικών καταλοίπων του Ασκληπιείου Δαφνούντα καιτου βωμού και για την έντεχνη και εμπρόθεσμη υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με την ειδικότητα που αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα. Κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της.

Αναλυτικά:View Fullscreen

Σχετικά