Επιστροφή τελών Α.Π.Ε. σε οικιακούς καταναλωτές του Δήμου Θηβαίων

Σε οικιακούς καταναλωτές διασυνδεδεμένους με σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Υβριδικούς Σταθμούς που λειτουργούν στις Κοινότητές τους, θα αποδοθούν ποσά που παρακρατήθηκαν το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31.12.2019, με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 3154/31.7.2020.  Σύμφωνα με τον πίνακα επιμερισμού, τα ποσά θα αποδοθούν στους δικαιούχους 404 κοινοτήτων της χώρας, 8 εκ των οποίων ανήκουν σε κοινότητες του Δήμου Θηβαίων. Συγκεκριμένα  τα ποσά που επιστρέφονται στον Δήμο Θηβαίων ανέρχονται συνολικά σε 1.817.991,96 ευρώ και κατανέμονται ως ακολούθως: Κ. Δομβραίνας   311.051,17€ Κ.…

Διαβάστε Περισσότερα