Προσλήψεις 2 συμβασιούχων στο Δήμο Λεβαδέων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 2 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Ανώνυµης Εταιρείας «∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Λιβαδειάς Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ» (∆.Ε.Π.Ο.∆.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.), που εδρεύει στο ∆ήµο Λιβαδειάς. Δείτε την προκήρυξη: View Fullscreen

Διαβάστε Περισσότερα