Φο. Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας:Επεκτείνεται ο ΧΥΤ Θήβας

 Υποβλήθηκε από τον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. η αίτηση χρηματοδότησης για την ένταξη της Πράξης με τίτλο «Επέκταση Χώρου Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.) Θήβας» (MIS 5155114) συνολικού προϋπολογισμού 8.519.347,82 ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με την συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε.. Η Πράξη αφορά στην κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία της επέκτασης του Χ.Υ.Τ. Θήβας (Γ κύτταρο), συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων συνοδών έργων (οδοποιία, έργα στεγανοποίησης, έργα Η/Μ, έργα επέκτασης της υφιστάμενης Μονάδας Αντίστροφης Όσμωσης κ.ά.), σε όμορη έκταση του υφιστάμενου Χώρου Υγειονομικής Ταφής…

Περισσότερα