Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων

d.s.dimos levadeon

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 6η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Κατά την συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:

Α/Θ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 1. Τροποποίηση των άρθρων 6ο και 9ο του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τo Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπό την επωνυμία “Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης” (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU που εγκρίθηκε με την αριθμ 7/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΟΣΜΙΔΗ
 2. Προγραμματισμός Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Εργου για την ιατρική παρακολούθηση των μελών των ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2019, σε εφαρμογή της Εγκ. αρ.πρωτ. 3955/21.1.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών
  ΚΟΣΜΙΔΗ
 3. Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν.4483/2017 -ΦΕΚ 107Α΄) για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Λεβαδέων , σε εφαρμογή της Εγκ. αρ.πρωτ.3955/21.1.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών . ΚΟΣΜΙΔΗ
 4. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της ανταποδοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λεβαδέων , σε εφαρμογή της Εγκ. αρ.πρωτ.3955/21.1.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών . ΚΟΣΜΙΔΗ
 5. Αποδοχή παραχώρησης της χρήσης χωρίς αντάλλαγμα πέντε (5) οχημάτων από τη Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. στον Δήμο Λεβαδέων ΚΥΠΡΑΙΟΣ
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών , οικονομικού έτους 2019 ΚΟΣΜΙΔΗ
 7. Εξέταση αίτησης διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (τέλος 0,5%) της κας Πολυτάρχου Μαρίας του Δημητρίου λόγω αλλαγής δραστηριότητας. ΚΟΣΜΙΔΗ
 8. Εξέταση αίτησης διαγραφής μέρους βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (τέλος λαϊκής αγοράς ετών 2011-2012-2013) του κου Διαμαντή Κων/νου του Παναγιώτη λόγω μη προσέλευσης. ΚΟΣΜΙΔΗ
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Γ΄ Παραδοτέου του έργου Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης του Αρχείου του Δήμου Λεβαδέων ΚΟΣΜΙΔΗ
 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ” . ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
 11. Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 3066/15 Ιανουαρίου 2019 (ΑΔΑ: Ω400465ΧΘ7 – 4Α9) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί χρηματοδότησης του Δήμου Λεβαδέων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
 12. Έγκριση Δ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
 13. ‘Εγκριση Πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΣ
 14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας ‘’ Ηχητική κάλυψη αθλητικής εκδήλωσης “1ος Διεθνής Αγώνας Ρυθμικής Γυμναστικής «ERKYNA CUP Λιβαδειά 2019’’ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
 15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας ‘’ Ηχητική κάλυψη αθλητικής εκδήλωσης “ΛΕΒΑΔΟΣ” ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά