Με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λεβαδέων-Δείτε τα θέματα

d.s.dimos levadeon

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε  να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις  18-11-2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  18:00 , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ   κατ΄εφαρμογήν:

α)  των διατάξεων του άρθρου   74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010),

β) των διατάξεων της παραγράφου 1 τουάρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,

γ) της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19» και

δ)) της παρ.1 της υπ αριθμ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)    εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»   

ε) της παρ. 4 της υπ αριθμ. 163/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)   εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών « Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων»  όπου:   α) δια ζώσης σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) , ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

στ) Την παρ 3 της υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/Οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του  Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) « Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Μαζί με την πρόσκληση σας αποστέλλονται οι εισηγήσεις σε μορφή scan στα προσωπικά σας 

 email

Σε περίπτωση που κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό email , τόσο η πρόσκληση όσο και οι σχετικές εισηγήσεις   θα αποσταλούν στα   κατά τόπους γραφεία των Κοινοτήτων διαμονής τους .

·         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ .Μητά Αλέξανδρου

·          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ   κ. Ταγκαλέγκα Ιωάννη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

I.             ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) Μείωση μισθώματος σχολικών κυλικείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν εντός δημοτικών κοινόχρηστων χώρων.

·         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

 ΙΙ.  ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2)  Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας από την οικία Νικολάου Χρ. έως την οικία Ζουρνη Χρ

·         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

3)   Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού προς τις εγκαταστάσεις του Ελαιοτριβείου Ζώνα στο Κυριάκι

·         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

4)  Εφαρμογή της εγκεκριμένης Κυκλοφοριακής μελέτης βάσει της μεσοπρόθεσμης εφαρμογής της σε ότι αφορά την τελική κυκλοφοριακή λειτουργία οδών του κέντρου Λιβαδειάς σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας. ( Η εισήγηση- Aπόφαση ΕΠΟΙΖΩ θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά )

·         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

5) Tροποποίηση  Τεχνικού προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Λεβαδέων έτους 2020 (Eισήγηση η υπ αριθμ 7/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής   )

·         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ  & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

6)  Σχέδιο Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ” του Δήμου Λεβαδέων. ( Eισήγηση η υπ αριθμ 4/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής   )

·         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Περιβάλλοντος- Καθαριότητας , Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας    κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

7)  Σχέδιο Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Λεβαδέων (κωδική ονομασία “ΔΑΡΔΑΝΟΣ”).

(Eισήγηση η υπ αριθμ 5/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής   )

·         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Περιβάλλοντος- Καθαριότητας , Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας    κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

8) Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Λεβαδέων (κωδική ονομασία “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ”).( Eισήγηση η υπ αριθμ 6/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής   )

·         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Περιβάλλοντος- Καθαριότητας , Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας    κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

    ΙV.        ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ

& ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

9) Απαλλαγή , μείωση των Δημοτικών Τελών για το οικ. έτος 2021 σε Ευπαθείς Ομάδες,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 §3 του Ν.3463/06 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν.4368/2016

·         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής Μέριμνας   κα. ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ  ΙΩΑΝΝΑ

10) Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας για το σχολικό έτος 2020-2021

·         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής Μέριμνας   κα. ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ  ΙΩΑΝΝΑ

 V.   ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

11) Χορήγηση  άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου για συμμετοχή σε Λαϊκές Αγορές,  στον κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟ  του ΧΡΗΣΤΟΥ

·         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

VΙ.  ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

12) Προγραμματισμός εκδηλώσεων εορτασμού  Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς.

·         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού , Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Σάκκος Μάριος

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     

ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ       

Σχετικά