Νέα αντιδήμαρχος στο Δήμο Αλιάρτου- Θεσπιέων από σήμερα

Αλλαγή αντιδημάρχου από 1ης Σεπτεμβρίου 2022 στο Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων, με την Δήμητρα Κουτρομάνου να αναλαμβάνει Αντιδήμαρχος Διοικητικών -Οικονομικών και Κοινωνικής Μέριμνας, στη θέση του Βασίλη Ζιώγα που ολοκλήρωσε την θητεία του.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος κ.Γιώργος Ντασιώτης

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, με θητεία
από 1/9/2022, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 1. Την κα Κουτρομάνου Δήμητρα του Νικολάου, Δημοτική Σύμβουλο της Πλειοψηφίας, Αντιδήμαρχο
  Διοικητικών – Οικονομικών και Κοινωνικής Μέριμνας, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 2. Θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
 3. Συντονισμός Υπηρεσιών – υπαλλήλων
 4. Παρακολούθηση Προϋπολογισμού
 5. Προμήθειες
 6. Βεβαίωση Δημοτικών Τελών
 7. ΚΕΠ
 8. Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας
 9. Τέλεση πολιτικών γάμων
 10. Τήρηση κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων
  Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Αλίαρτος Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ
  Τηλ. Επικ.: 22683–50.211 / Fax: 22680-22.690 / URL:www.aliartos.gov.gr / e-mail:info@aliartos.gov.gr
  3
 11. Παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των υφιστάμενων Δημοτικών κοινωνικών δομών, καθώς
  και των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου,
 12. Ανάληψη πρωτοβουλιών και ανάπτυξη δράσεων με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
  της τοπικής κοινωνίας σε θέματα εθελοντισμού και ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς που θα
  αναδείξουν τη σημασία του.
 13. Διαχείριση αδέσποτων σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων
 14. Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο
  αρμοδιότητες
  Σε περίπτωση που η Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών και Κοινωνικής Μέριμνας απουσιάζει ή
  κωλύεται ασκεί τις αρμοδιότητες , ο Δήμαρχος.
 15. Τον κ. Σιαμανδούρα Γεώργιο του Σωτηρίου, Δημοτικό Σύμβουλος της Πλειοψηφία, Αντιδήμαρχο
  Πολιτικής Προστασίας, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  α) Πολιτικής Προστασίας ( Πρόληψη & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών)
 16. Αντιπυρική-αντιπλημμυρική προστασία
 17. Πρόληψη –Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (σεισμός, καύσωνας, παγετός κτλ)
  Σε περίπτωση σχετικού γεγονότος έκτακτης ανάγκης στην έκταση χωρικής αρμοδιότητας το Δήμου
  Αλιάρτου-Θεσπιέων έχει τον απόλυτο συντονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και του
  εμπλεκόμενου προσωπικού.
  β) Αγροτικών υποδομών
 18. Βελτίωση –Συντήρηση της Αγροτικής οδοποιίας σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων
  γ) Γραφείο κίνησης
 19. Συντήρηση οχημάτων
  Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες.
  Σε περίπτωση όπου ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητες, της
  περίπτωσης (α) ασκεί ο Δήμαρχος και των περιπτώσεων (β) και (γ) ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος Δ.Ε.
  Θεσπιέων
 20. Τον κ. Κοκοράκη Λουκά του Αθανασίου, Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας, κατά τόπο Αντιδήμαρχο
  για την Δ.Ε. Αλιάρτου, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 21. Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Ε. Αλιάρτου
 22. Την παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του τμήματος Περιβάλλοντος
  Καθαριότητας και ανακύκλωσης που αφορούν τη διαχείριση του στόλου των απορριμματοφόρων
  (σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων) και του πλυντηρίου κάδων στη Δ.Ε. Αλιάρτου .
 23. Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (οι αρμοδιότητες
  περιλαμβάνουν την παρακολούθηση αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων, παρακολούθηση και
  ενίσχυση δράσεων ανακύκλωσης, χωροθέτησης κάδων κλπ) στη Δ.Ε. Αλιάρτου
  Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων
  Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Αλίαρτος Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ
  Τηλ. Επικ.: 22683–50.211 / Fax: 22680-22.690 / URL:www.aliartos.gov.gr / e-mail:info@aliartos.gov.gr
  4
 24. Την εποπτεία για το περιοδικό πλύσιμο και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων και των κάδων
  ανακύκλωσης, καθώς και την επισκευή / αντικατάσταση των κάδων αυτών, στη Δ.Ε. Αλιάρτου
 25. την εποπτεία της διαδικασίας για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, στη Δ.Ε.
  Αλιάρτου .
 26. Δίκτυα ύδρευσης –άρδευσης, στη Δ.Ε. Αλιάρτου
 27. Συντήρηση πρασίνου, στη Δ.Ε. Αλιάρτου
 28. Συντήρηση- έλεγχος παιδικών χαρών (σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων), στη Δ.Ε.
  Αλιάρτου
 29. Κοιμητήρια στη Δ.Ε. Αλιάρτου
  10.Σήμανση, φωτισμός, πινακίδες στη Δ.Ε. Αλιάρτου
  11.Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο
  αρμοδιότητες
  Σε περίπτωση όπου ο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Αλιάρτου απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί τις αρμοδιότητές του,
  ασκεί η Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών και Κοινωνικής Μέριμνας
 30. τον κ. Μαλέση Κωνσταντίνο του Βασιλείου, Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας, κατά τόπον
  Αντιδήμαρχο για την Δ.Ε. Θεσπιέων, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 31. Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Ε. Θεσπιέων.
 32. Την παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του τμήματος Περιβάλλοντος
  Καθαριότητας και ανακύκλωσης που αφορούν τη διαχείριση του στόλου των απορριμματοφόρων
  (σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων) και του πλυντηρίου κάδων, στη Δ.Ε. Θεσπιέων
 33. Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (οι αρμοδιότητες
  περιλαμβάνουν την παρακολούθηση αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων, παρακολούθηση και
  ενίσχυση δράσεων ανακύκλωσης, χωροθέτησης κάδων κλπ) στη Δ.Ε. Θεσπιέων
 34. Την εποπτεία για το περιοδικό πλύσιμο και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων και των κάδων
  ανακύκλωσης, καθώς και την επισκευή / αντικατάσταση των κάδων αυτών στη Δ.Ε. Θεσπιέων.
 35. την εποπτεία της διαδικασίας για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων στη Δ.Ε.
  Θεσπιέων
 36. Δίκτυα ύδρευσης-άρδευσης στη Δ.Ε. Θεσπιέων
 37. Συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. Θεσπιέων
 38. Συντήρηση παιδικών χαρών (σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων) στη Δ.Ε. Θεσπιέων
 39. Κοιμητήρια στη Δ.Ε. Θεσπιέων
 40. Σήμανση, φωτισμός, πινακίδες στη Δ.Ε. Θεσπιέων
 41. Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες
  Σε περίπτωση όπου ο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Θεσπιέων απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί τις αρμοδιότητές του,
  ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
  Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων
  Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Αλίαρτος Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ
  Τηλ. Επικ.: 22683–50.211 / Fax: 22680-22.690 / URL:www.aliartos.gov.gr / e-mail:info@aliartos.gov.gr
  5
  Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του
  δημοτικού συμβουλίου.
  Γ. Κάθε προηγούμενη απόφαση παύει να ισχύει.
  Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά στην ημερήσια εφημερίδα του Νομού «ΣΚΥΤΑΛΗ» και να αναρτηθεί στην
  ιστοσελίδα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ

Σχετικά