Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Θηβαίων για τη μεταφορά σκουπιδιών από την Εύβοια στον ΧΥΤΑ Θήβας

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18).

  Σας καλούμε όπως προσέλθετε στην EΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 19:00, σύμφωνα με όσα ορίζονται από την υπ’αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/30-4-2022 (ΦΕΚ τ.Β’ 2137/30-4-2022), Κοινή Υπ.Απόφαση κατά της πανδημίας, καθώς και των  διατάξεων  του άρθρου 67 παρ. 1 & 5 και 167 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 & 2 του Ν.4635/2019 με το κάτωθι μοναδικό θέμα συζήτησης  : 

 «Λήψη απόφασης  επί της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μεταφορά των απορριμμάτων των Δήμων Ερέτριας, Κύμης – Αλιβερίου και Καρύστου, στον ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ».

  Η παρούσα πρόσκληση αποστέλλεται στους Βουλευτές Βοιωτίας, Εμπορικό Σύλλογο, ΟΕΒΕ,  και όλους τους φορείς.

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

            ΕΥΑΓΓ.ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ-ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ

Σχετικά