Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων στις 3-2-2023

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 1
η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
διεξαχθεί την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
Ανακοινώσεις Δημάρχου Αλιάρτου – Θεσπιέων, κ. Ντασιώτη Γεώργιου
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
Α/Α Περιγραφή θέματος
1 Περί παροχής γνώμης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των περιοχών του Δήμου
Αλιάρτου – Θεσπιέων που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού
φορολογητέας αξίας ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982,
όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 51 Ν. 5000/2022 (ΦΕΚ 286/Α/9-12-
2022).
Εισηγητής: κ. Ντασιώτης Γεώργιος, Δήμαρχος Αλιάρτου – ΘεσπιέωνΑ/Α Περιγραφή θέματος
2 Περί έγκρισης δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη θέση
«ΡΙΖΩΜΑ» της Κοινότητας Θεσπιών, στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Θεσπιών
Εισηγητής: κ. Ντασιώτης Γεώργιος, Δήμαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων
3 Περί έγκρισης παραχώρησης κατά χρήση κινητού εξοπλισμού αποκομιδής
(απορριμματοφόρου) στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας
Εισηγητής: κ. Ντασιώτης Γεώργιος, Δήμαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων
4 Περί της λήψης απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άδρευσης,
το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων
υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957
Εισηγητής κ. Κουτρομάνου Δήμητρα, Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών και Κοινωνικής
Μέριμνας)
5 Πέρι καθορισμού αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου –
Θεσπιέων, μετά τις διατάξεις του Ν. 5003/2022
Εισηγητής: κ. Γλύκος Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
6 Περί έγκρισης ψηφίσματος για τις κινητοποιήσεις των αγροτών
Εισηγητής: κ. Ντασιώτης Γεώργιος, Δήμαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων

Σχετικά