Βοιωτία: Οι καταναλωτές δι­α­­κα­τέχονται από απαισιοδοξία για την παρατεταμένη ακρί­­βεια

Παρουσιάστηκε η Έρευνα «Βαρόμετρο Επιμελητηρίου Βοιωτίας»

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς του για την πληρέστερη ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής, των κρα­τι­κών και ιδιωτικών φορέων, αλλά και των κατοίκων της, διεξήγαγε Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας – σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Βοιω­τί­ας –που αφορά επιχειρήσεις των τεσσάρων τομέων της οι­κο­­νομίας (με­­τα­ποί­­­η­­σης, υπηρεσιών, λιανικού εμπορίου, κατασκευών) και κατα­να­λω­τές.

Η Έρευνα αποτελεί την 2η ετήσια του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και διεξήχθη, σε συνολικό δείγμα 900 ερωτώμενων (400 επι­­χει­ρή­σεων και 500 καταναλωτών).

Η Έρευνα για το “Βαρόμετρο Επιμελητηρίου Βοιωτίας” διεξήχθη με τη­­λεφω­νι­κές συνεντεύξεις με τους υπευ­θύνους των επιχειρήσεων (Γενικούς Δι­ευ­θυ­ντές ή Διευθυντές Οικο­νο­μι­κών & Πω­­λήσεων ή τους ιδιοκτήτες, αν πρό­­κει­ται για μικρότερες επι­χειρήσεις) με τη χρήση των ερω­τηματολογίων που χρη­σιμο­ποι­ούνται α­πό το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχα­νι­κών Ε­ρευ­νών (ΙΟ­ΒΕ) και την Ευρω­παϊκή Ένωση (DG ECFIN), προκειμένου τα α­πο­τε­λέ­­σμα­τα να εί­ναι συ­γκρίσιμα με τις αντίστοιχες έρευνες που διεξάγονται σε Εθνικό (ΙΟΒΕ) και Ευ­ρω­παϊκό (DG ECFIN) επίπεδο.

Το “Βαρόμετρο Επιμελητηρίου Βοιωτίας” αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο ερ­γα­λείο, το οποίο συμ­βάλλει στην καλύτερη αποτύπωση και κατανόηση του οικονομικού γί­γνεσθαι στην Βοιωτία. Επιπλέον, βοηθά το Επιμελητήριό μας να δια­τυπώνει τις απόψεις και προτάσεις του βασιζόμενο σε αξιόπιστες και α­ντι­κει­μενικές πλη­ροφορίες, αντίστοιχα δε διευκολύνει τους αρμόδιους φορείς στη λήψη ορ­θο­λογικών και τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης του “Βαρόμετρου Επιμε­λη­­τη­ρίου Βοιωτίας” – ως ερευνητικού εργαλείου – και για την πληρέστερη ε­νη­­­μέ­ρωση του επιχειρηματικού κόσμου της Βοιωτίας, ενσωματώ­νο­νται στα ερωτηματολόγιά του και “ad-hoc” ερωτήσεις, που αφορούν επίκαιρα θέ­ματα. Οι εν λόγω ερωτήσεις τίθενται με τέτοιο τρόπο (στο τέλος των τυπο­ποι­η­μένων ερωτηματολογίων που χρησιμοποιεί το “Βαρόμετρο Επιμε­λη­­τη­ρί­ου Βοιωτίας”), ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η εγκυρότητα των απο­τε­­λε­σμάτων του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι καταναλωτές στην Βοιωτία δι­α­­κα­τέχονται από απαισιοδοξία, καθώς η παρατεταμένη περίοδος ακρί­­βειας σε προϊόντα και ενέργεια, δημιουργούν συνθήκες οικονομικής στενότητας και αβεβαιότητας. Ωστόσο, καταγράφεται περιορισμός της απαισιοδοξίας σε σχέση με την περσινή χρονιά: ο “Δεί­κτης Κατανα­λω­τικής Εμπι­­στο­­σύνης” στο Νο­μό Βοιωτίας διαμορ­φώ­νεται στις -39 μονάδες (-50 πέρυσι), σε ελαφρά καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τον α­ντί­­στοιχο Εθνικό δείκτη (-46).

Ο “Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τη Βιομηχα­νία” στο Νομό Βοιω­τίας βρίσκεται σε ουδέτερο έδαφος (-1 μονάδα) με ελάχιστη πτώση σε σχέση με το 2022, ψηλότερα από τον αντίστοιχο Εθνι­κό (-8 μονάδες), αλλά και Ευρωπαϊκό δείκτη (-13 μονάδες), που αμφότεροι κινούνται σε καθαρά αρνητικό έδα­φος.

Σε ελαφρά θετικό έδαφος και σαφώς χαμηλότερα από τον Εθνικό δείκτη, βρίσκε­ται ο “Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών” στον κλάδο των Υπηρεσιών στο Νόμο Βοιωτίας. Πιο αναλυτικά, ο σχετικός “Δείκτης Επιχειρηματικών Προ­­­σδο­κιών” για τον τομέα των Υπηρεσιών καταγράφεται στο +4 (από +1 πέρυσι), ενώ ο α­ντί­­­στοι­χος Εθνικός δείκτης βρίσκεται στο +40 και ο Ευρωπαϊκός στο +2.

Αρνητικό κλίμα καταγράφεται στις επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου στο Νομό Βοιωτίας, σε αντίθεση με την εικόνα που επικρατεί σε Εθνικό επί­πε­δο. Έτσι, το ισοζύγιο θετικών–αρνητικών εκτιμήσεων του “Δείκτη Επιχει­ρη­­μα­τικών Προσδοκιών Λιανικού Εμπορίου” βρίσκεται στο -10 (από -19 πέρυσι), έναντι +19 σε Εθ­νι­κό και -6 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε θετικό έδαφος κινείται ο “Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών” στον κλά­δο των Κατασκευών με εντυπωσιακή ανάκαμψη σε σχέση με το 2022, σε υψηλότερο μάλιστα επίπεδο από τον αντίστοιχο Εθνικό δείκτη. Έτσι, το ισοζύγιο θετικών-αρνητικών εκτιμήσεων του “Δείκτη Επι­­χει­ρηματικών Προσδοκιών Κατασκευών” βρίσκεται στις +8 μονάδες (από -10 μονάδες το 2022) στο Νο­μό Βοιωτίας, έναντι +5 μονάδων σε Εθνικό και -11 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η έρευνα με τις AD-HOC ερωτήσεις εστιάζεται, αφενός στους καταναλωτές στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμαν­σης, στα θέματα που αφορούν στην κλιματική κρίση και στα σημαντικότερα προβλήματα που βιώνουν οι κάτοικοι του Νομού, αφετέρου στις επιχειρήσεις στο κόστος ενέργειας, στη διαθεσιμότητα πρώτων υλών, στα μέτρα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές, στην ιεράρχηση των προβλημάτων των επιχειρήσεων στο Νομό και σε θέματα όπως η ρευστότητα, οι δανειακές ανάγκες και οι σχέσεις τους με τις τράπεζες.

Η Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας “Βαρόμετρο Επιμελητηρίου Βοιωτίας”, η οποία διενεργήθηκε από την εταιρεία «Palmos Analysis PC», θα παρουσιαστεί αναλυτικά την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 7.00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Βοιωτίας (Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά).

Την έρευνα παρουσίασε ο κ. Πασχάλης Τεμεκενίδης, Research Director της Palmos Analysis P.C.

Δείτε τα αποτελέσματα

http://www.viotiachamber.gr/viotiaimages/VarometroEpimelitiriouVoiotias2023_Apotelesmata_F725999341.pdf

Σχετικά