ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 22 ατόμων στο Δήμο Λεβαδέων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Λεβαδέων, που εδρεύει στη Λιβαδειά της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά

(d.dioikisis@livadia.gr, mtheodoraki@livadia.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σταγραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Λεβαδέων, Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη Λιβαδειά, Τ.Κ. 32131, απευθύνοντάςτην στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Θεοδωράκη Μαρίας (τηλ.επικοινωνίας: 22613 50839

Αναλυτικά:View Fullscreen

Σχετικά