Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Δήμο Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβάδεων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας περιλαμβανομένης Κινητής Μονάδας», της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας Δήμου Λεβαδέων», με κωδικό ΟΠΣ 6003089, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021-2027».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (d.dioikisis@livadia.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Λεβαδέων, Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη, Λιβαδειά, Τ.Κ. 32131, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Ευαγγελίας Κωνσταντίνου και κου Νικολάου Φιλοσόφου (τηλ. επικοινωνίας: 22613-50858, 833).

Δείτε αναλυτικά εδώ View Fullscreen

Σχετικά