11 τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων

d.s.dimos levadeon

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί στις   10/06/ 2019,  ημέρα 

Δευτέρα  και ώρα  19.00   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Α/Θ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

      ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017

1.  8Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (82&92/2019 Αποφάσεις) ΚΟΣΜΙΔΗ

2. Εγκριση  παράτασης της συνολικής διάρκειας της με αρ. πρωτ. 2248/30.1.2019   « Σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού δημοτικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του   Λεβαδέων , κατά 50% αυτής  » ΚΟΣΜΙΔΗ

3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ» ΚΟΣΜΙΔΗ

4. Tροποποίηση της υπ’ αριθμ. 29001/20-11-2018 σύμβασης   «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ, ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΣΗ ΚΛΠ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΩΝ 2017 & 2018»  -παράταση  έως 28.06.2019 χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου. ΚΟΣΜΙΔΗ

5. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων  για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων ΚΩΤΣΑΔΑΜ

6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την κατασκευή του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ , Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ) ».  ΚΥΠΡΑΙΟΣ

7. Αποδοχή  & κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ποσού 129.037,50 €  για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων (  1η,2η ,  και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2019).   . ΚΥΠΡΑΙΟΣ

8.  Έγκριση 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : ” ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  ”  ΚΥΠΡΑΙΟΣ

9. Έγκριση 3oυ Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού πίνακα  του έργου: << Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Ελικώνα >> ΚΥΠΡΑΙΟΣ

10. Χορήγηση  άδειας κάλυψης  θέσης   υπαίθριας δραστηριοποίησης για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης αποκλειστικά ιδίας πρωτότυπης  καλλιτεχνικής δημιουργίας στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “ΕΝΝΕΑ ΜΟΥΣΕΣ – ΠΗΓΕΣ ΚΡΥΑΣ” ΚΥΠΡΑΙΟΣ

11.  Έγκριση Πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής εργασιών των ομάδων 1,2,7,12 του διαγωνισμού “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (και των ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ” από οικονομικούς φορείς ΚΑΠΛΑΝΗΣ

                               O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                            

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά