Πυροσβεστική: 1.300 προσλήψεις – Αναρτήθηκαν οι πίνακες -Αύριο η κλήρωση με τις ισοβαθμίες

Η Πυροσβεστική ανακοινώνει 1.300 προσλήψεις. Σε έγγραφο με τίτλο «Ενημέρωση Υποψηφίων επί των διαδικασιών του διαγωνισμού για την
πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» (διαβάστε εδώ)  σημειώνεται ότι «το σύνολο των κυρωμένων αναμορφωμένων πινάκων κατάταξης ανά κατηγορία υποψηφίων για κάθε ΔΙ.Π.Υ.Ν ή ΔΙ.Π.Υ. του διαγωνισμού, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν και τις ισοβαθμίες των υποψηφίων, θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Σώματος fireservice.gr, μέχρι την 10-05-2020 ημέρα Κυριακή και Ω:24.00′ και σε έντυπη μορφή στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των αντίστοιχων ΔΙ.Π.Υ.Ν ή ΔΙ.Π.Υ». 

Συγκεκριμένα, «την 11-05-2020 ημέρα Δευτέρα και Ω:12.00′, οι Επιτροπές Πρόσληψης ΔΙ.Π.Υ.Ν ή ΔΙ.Π.Υ. θα διενεργήσουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, στις έδρες αυτών κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων τους ανά κατηγορία, εφόσον προκύψουν.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, εφόσον επιθυμούν, δύνανται την 11-05-2020 ημέρα Δευτέρα και Ω:12.00′ να παραβρεθούν στην κλήρωση, που θα να παραβρεθούν στην κλήρωση, που θα διεξαχθεί στην έδρα της ΔΙ.Π.Υ.Ν., στις
ακόλουθες διευθύνσεις (εδώ) Δείτε εδώ τους αναμορφωμένους Πίνακες Υποψηφίων με ισοβαθμίες

Σχετικά