ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς

d.s.dimos levadeon

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, που θα γίνει στις 26-8-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , η οποία λόγω των
κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 θα πραγματοποιηθεί ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ στην αίθουσα  συνεδριάσεων
του αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο –
Πλ. Εθνικής Αντίστασης κατ΄εφαρμογήν:
α) των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010) ,

[3]

β) των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του»,
γ) της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και
διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19» και
δ)) της παρ.1 της υπ αριθμ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του
κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»
ε) της παρ. 4 της υπ αριθμ. 163/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών « Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών
οργάνων των Δήμων» όπου: α) δια ζώσης σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου, εφαρμογή έχουν
οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης
αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής
απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) , ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν
να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.
Μαζί με την πρόσκληση σας αποστέλλονται οι εισηγήσεις σε μορφή scan στα προσωπικά σας
e-mail

Σε περίπτωση που κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail , τόσο η
πρόσκληση όσο και οι σχετικές εισηγήσεις θα αποσταλούν στα κατά τόπους γραφεία των
Κοινοτήτων διαμονής τους .
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ .Μητά Αλέξανδρου
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ κ. Ταγκαλέγκα Ιωάννη.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1)Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου μέσω ΕΣΠΑ στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα. ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ

[4]

ΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2) Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (Η Απόφαση Ο.Ε θα
αποσταλεί ηλεκτρονικά)
 Εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
3) Σύσταση τριμελούς Επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού- διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό
Ωδείο και την Φιλαρμονική του Δήμου , σύμφωνα με το ΠΔ 524/80 παρ. 2 άρθρο 4.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα. ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4) Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙV ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

5) Γνωμοδότηση επί της « Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού Σταθμού
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 26,4 MW στη θέση «Μεγάλη Λούτσα», και τα
συνοδά έργα αυτού στις Δημοτικές Ενότητες Λεβαδέων, Κυριακίου και Κορώνειας, του Δήμου
Λεβαδέων, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας». (Η Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ θα αποσταλεί ηλεκτρονικά)
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Αντιδήμαρχος Περιβάλλονος- Καθαριότητας και Πρασίνου
κ.ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

6) Γνωμοδότηση επί της « ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΤΟΥ ‘ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ΄ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΗ» Τ.Κ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ, ΔΕ
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΤΟ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ» στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας».
(Η Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ θα αποσταλεί ηλεκτρονικά)
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Αντιδήμαρχος Περιβάλλονος- Καθαριότητας και Πρασίνου
κ.ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Σχετικά