Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις-παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων για το χρονικό διάστημα από 12-12-2022 έως 31-12-2023.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Προκειμένου να καταρτιστεί Μητρώο Εργοληπτών οχημάτων και μηχανημάτων έργων, που θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις – παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του
Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων με τη διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, όταν αυτό απαιτηθεί,

ΚΑΛΕΙ

Όσους επιθυμούν να υποβάλλουν, με οποιοδήποτε τρόπο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων στην ταχ. διευθ. Λ. Αθηνών – Αλίαρτος, Τ.Κ. 32001, τηλέφωνο 2268350211, μέχρι και την 07.12.2022, αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο. Η αίτηση συμμετοχής θα απευθύνεται στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και θα περιέχει την πλήρη επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, fax και διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ

Σχετικά