Πυροπροστασία: Αυτά είναι τα επτά πρόστιμα από 300 μέχρι 1.000 ευρώ

Μεγάλα είναι τα πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία για όσους πολίτες, ανάψουν φωτιά ή κάνουν θερμές εργασίες όταν υπάρχει συναγερμός επιπέδου πάνω από 3.

Ειδικότερα προβλέπονται πρόστιμα από 300 μέχρι 1.000 ευρώ για μια σειρά από παραβάσεις που σχετίζονται με την πυροπροστασία. Σχετικά με τα συγκεκριμένα πρόστιμα μια σειρά από δήμους της χώρας έχουν εκδώσει σχετικές ανακοινώσεις προκειμένου να ενημερώσουν τους πολίτες.
Πρόστιμα από 750 μέχρι 1.000 ευρώ

Σαρωτική καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από την ΓΓΠΠ Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή) 4 ( πολύ υψηλή) ή 5 ( κατάσταση συναγερμού). Πρόστιμο 1.000 ευρώ.
Σαρωτική καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από την ΓΓΠΠ Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή ) ή 2 ( μέση ) χωρίς να πληρούνται σωρευτικά οι όροι , προϋποθέσεις και προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1,2 του άρθρου 2 της υπ. αρ. 9/2024 Πυροσβεστική Διάταξης Πρόστιμο. 750 ευρώ.
Πρόστιμα 1000 ευρώ

Άναμμα, διατήρηση και χρήση πυρός ως μέρος θρησκευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, τηλεοπτικών, κινηματογραφικών παραγωγών κλπ σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από την ΓΓΠΠ Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή) 4 ( πολύ υψηλή) ή 5 ( κατάσταση συναγερμού) Πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Κάπνισμα μελισσών σε ημέρες που δείκτης επικινδυνότητας σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από την ΓΓΠΠ Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή) 4 ( πολύ υψηλή) ή 5 ( κατάσταση συναγερμού)

Πρόστιμα από 300 μέχρι 1.000 ευρώ

Εκτέλεση θερμών εργασιών στην ύπαιθρο σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από την ΓΓΠΠ Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή) 4 ( πολύ υψηλή) ή 5 ( κατάσταση συναγερμού) Πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Καύση απορριμμάτων, αποβλήτων, άχρηστων ή ογκωδών αντικειμένων, πλαστικών κλπ καθόλη την διάρκεια του έτους στις εκτάσεις πεδίου εφαρμογής της υπ. Αρ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης. Πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Εναπόθεση Φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών εντός δασών ή δασικών εκτάσεων καθώς και περιοχών με ειδικό καθεστώς προστασίας ή εντός των ευρισκομένων σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300 ) μέτρων απ’ αυτές εκτάσεων, κατά παράβαση της παρ. 1.1. του άρθρου 17 της υπ. αρ. 9/24 Π.Δ

Πρόστιμο 1000 ευρώ

Απόρριψη υπολειμμάτων καπνίσματος, σπίρτων, κάρβουνων, σταχτών ή άλλων συναφών αναφλέξιμων υλικών καθ’ όλη την διάρκεια του έτους κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 19 της υπ. αρ. 9/24. Π.Δ

Σχετικά