Προσλήψεις 14 ατόμων στο Δήμο Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Ορχομενού που εδρεύει στον Ορχομενό Ν. Βοιωτίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός 28ης Οκτωβρίου 50,ειδικότερα στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ορχομενού δηλαδή από 28 /05/2024 έως και 31 /05/2024.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους ,πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ , ο ΑΜΚΑ , και ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ του αιτούντος.

 Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα όπου απαιτούνται.

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας .

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου.

 Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.

 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο .

Αναλυτικά:View Fullscreen

Σχετικά