Τα θέματα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων

Σας προσκαλούµε να παραβρεθείτε στην 16η Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου την Τετάρτη, 18 ∆εκεµβρίου 2019 και ώρα 18:00 ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, µε τα εξής θέµατα ηµερήσιας διάταξης. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΑΡΧΟ            Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

  1 Περί έγκρισης ίδρυσης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας µε τίτλο «∆ΙΚΤΥΟ   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 2500 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΩΝ   ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ» και διακριτικό τίτλο «∆ΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ».(Εισηγητής Κος ∆ήµαρχος) 

  2 Περί της  σύστασης επιτροπής για την υποβολή προτάσεων εορτασµού, στο ∆ήµο   Αλιάρτου – Θεσπιέων  των 2.500 χρόνων από τη µάχη των Θερµοπυλών.(Εισηγητής Κος ∆ήµαρχος) 

 3 Περί της έγκρισης Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων , έτους   2020.(Εισηγητής Κος Βαρουξής) 

 4 Περί της αποδοχής  ποσού  που αφορά την καταβολή µισθωµάτων σχολικών µονάδων   Σεπτεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2019.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος)   

 5 Περί της λήψης   απόφασης   για   έγκριση πρόσληψης   προσωπικού   µε     σύµβαση εργασίας   Ιδιωτικού   ∆ικαίου   Ορισµένου   Χρόνου,   στο   πλαίσιο   του     προγράµµατος   ¨Εναρµόνιση Οικογενειακής & Επαγγελµατικής Ζωής”, έτους 2019-  2020.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος) 

 6 Περί της αποδοχής ΚΑΠ µηνός Νοεµβρίου 2019.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος)  

7 Περί της αποδοχής ποσού που αφορά ΚΑΠ µηνός ∆εκεµβρίου.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος) 

 8 Περί της αποδοχής  και κατανοµής του ποσού των 14.350,00ευρώ για την κάλυψη   λειτουργικών δαπανών των σχολείων ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων.(Εισηγητής Κος Ζιώγας)  

9 Περί της αποδοχής ποσού που αφορά Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).(Εισηγητής Κος   Πρόεδρος)

  10 Περί της αποδοχής ποσού που αφορά Τέλη ∆ιαφήµισης .(Εισηγητής Κος Πρόεδρος) 

 11 Περί της αποδοχής του ποσού των 4.802,78ευρώ που αφορά εκλογική αποζηµίωση   ∆ηµοτικών Υπαλλήλων.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος) 

 12 Περί της επιχορήγησης µελετών ωρίµανσης και εκτέλεσης έργων υποδοµής ή έργων γενικού   συµφέροντος σε αυτούς» του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων από το ∆ήµο Αλιάρτου –   Θεσπιέων.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος) 

 13 Περί της  έγκρισης υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης του ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων,   στην υπ’ αριθ.29816/18-04-2019  (Α∆Α: 64ΣΗ465ΧΘ7-Υ5Μ)   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIIΙ ΤΟΥ   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ   ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ   ΣΤΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ   ΙI»   ΣΤΟΝ   ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των  δήµων»  ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Εκπόνηση µελετών  και υλοποίηση µέτρων  και µέσων  πυροπροστασίας στις σχολικές  µονάδες της χώρας».(Εισηγητής Κος Πρόεδρος) 

 14 Περί  της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών, από πρώην υπάλληλο του   ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων, κατόπιν της υπ αριθµ. 601 2019 αποφάσεως του Συµβουλίου   της Επικρατείας και 2 περί της επιστροφής εισπραχθέντων από δηµότες χρηµάτων και µη   αποδοθέντων εν τέλει στον ∆ήµο.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος)  

16 Περί της αιτήσεως του υπαλλήλου ∆αµπάνη Μελετίου του Κωνσταντίνου για επαναφορά   στην υπηρεσία λόγω πλάνης περί τα πράγµατα σύµφωνα µε τον νόµο 4151/2013   αρθ.4παρ.10α.(Εισηγητής Κος Αντωνίου)  

 17 Περί της χορήγησης κωδικών ebanking από την Εθνική Τράπεζα αποκλειστικά για την   έκδοση ηλεκτρονικών extre και παρακολούθηση λογαριασµού που τηρούµε στην Τράπεζα   της Ελλάδας.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος)

  18 Περί της χρηµατοδότησης Αθλητικών Σωµατείων.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος) 

 19 Περί της επικαιροποίησης απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά την δωρεάν   παραχώρηση χρήσης οικήµατος που στεγάζεται το Αστυνοµικό Τµήµα   Αλιάρτου.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος) 

 20 Περί της έγκρισης και ανάθεσης δαπάνης του ποσού των 1.990,00ευρώ   συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ στην εταιρεία DRASIS CAMB  που αφορούν χριστουγεννιάτικες   εκδηλώσεις εν όψει τον εορτών.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος) 

 21 Περί του ορισµού αναπληρωτή τακτικού µέλους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του φορέα   Φο.∆.Σ.Α.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος)  

22 Περί του ορισµού εκπροσώπων των ∆ήµων για την επικαιροποίηση του Μητρώου   Προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισµού των έργων.(Εισηγητής Κος   Πρόεδρος) 

 23 Περί της εξέτασης αιτήσεως της ∆ήµου Βασιλικής που αφορά πρακτική άσκηση στον ∆ήµο   Αλιάρτου – Θεσπιέων.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος) 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Σχετικά