Χρηματοδότηση για τη δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων Δήμου Χαλκιδέων

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού εντάχθηκε η πράξη: «Δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Παρακολούθησης και Υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Δήμου Χαλκιδέων» και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 150.000 ευρώ και καλύπτει πλήρως τον αρχικό προϋπολογισμό της πράξης.

Με το συγκεκριμένο κονδύλι, ο Δήμος Χαλκιδέων θα αναπτύξει καινοτόμο ψηφιακό παρατηρητήριο, όπως επίσης και ψηφιακά εργαλεία βελτίωσης της προσαρμοστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων, όπως και στην αντίστοιχη πράξη των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων, που χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα.

Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας μέσα από δράσεις κατάρτισης και ενέργειες δημοσιότητας. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η δημιουργία πλατφόρμας δημοσκοπήσεων και ερευνών αγοράς, όπως και Παρατηρητηρίου εξέλιξης της επιχειρηματικότητας.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και ιδιαιτέρως τις τοπικές επιχειρήσεις με κάθε μέσο, με κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο. Προς τούτο, αποφασίσαμε την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» δράσης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους 150.000 ευρώ, για τη δημιουργία κέντρου υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων του Δήμου Χαλκιδέων. Πρόκειται για στοχευμένη δράση, αντίστοιχη με αυτήν που σχεδίασε η Διαδημοτική Ο.Χ.Ε. των Δήμων Λεβαδέων , Θηβαίων και Αλιάρτου – Θεσπιέων. Κοινός στόχος είναι εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων και η κατάρτιση των εργαζομένων, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις».

Σχετικά