Δείτε όσα θα συζητηθούν την Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Αλιάρτου-Θεσπιέων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 5
η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
διεξαχθεί την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 18:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) με τίτλο «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» έτσι όπως
αντικαταστάθηκε με το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας» και συμπληρώθηκε από το Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α’/30-10-2019) με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα
και άλλες διατάξεις»
Ανακοινώσεις Δημάρχου Αλιάρτου – Θεσπιέων, κ. Ντασιώτη Γεώργιου
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
Α/Α Περιγραφή θέματος
1 Περί έγκρισης 4
ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων,
έτους 2023
Εισηγητής: κ. Ραχούτης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
2 Περί έγκρισης 4
ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Αλιάρτου
– Θεσπιέων
Εισηγητής: κ. Κουτρομάνου Δήμητρα, Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών και Κοινωνικής
Μέριμνα
Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Αλίαρτος Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ
Τηλ. Επικ.: 22683–50.211 / Fax: 22680-22.690 / URL:www.aliartos.gov.gr / e-mail:info@aliartos.gov.gr
2
Α/Α Περιγραφή θέματος
3 Περί έγκρισης 5
ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Αλιάρτου
– Θεσπιέων
Εισηγητής: κ. Κουτρομάνου Δήμητρα, Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών και Κοινωνικής
Μέριμνα
4 Περί έγκρισης 6
ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Αλιάρτου
– Θεσπιέων
Εισηγητής: κ. Κουτρομάνου Δήμητρα, Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών και Κοινωνικής
Μέριμνα
5 Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α’ τριμήνου οικονομικού έτους
2023
Εισηγητής: κ. Κουτρομάνου Δήμητρα, Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών και
Κοινωνικής Μέριμνα
6 Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 2/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Αλιάρτου – Θεσπιέων (ΔΗΚΕΑΛ) με θέμα “Περί 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της
ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ. για το έτος 2023″
Εισηγητής: κ. Γκιζιώτη Κωνσταντίνα, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Αλιάρτου – Θεσπιέων
7 Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 3/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Περί
εξέτασης αιτημάτων για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων,
για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων»
Εισηγητής: κ. Γλύκος Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων
8 Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 5/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Περί
λήψης απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου της πλατείας Κοινότητας
Ευαγγελίστριας στον κ. Πισίνα Δημήτριο για την πραγματοποίηση οικογενειακής εκδήλωσης »
Εισηγητής: κ. Γλύκος Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων
9 Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 6/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Περί
έγκρισης αίτησης ΔΕΔΔΗΕ για κλάδεμα δέντρων για την προστασία των δικτύων
ηλεκτροδότησης »
Εισηγητής: κ. Γλύκος Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων
10 Περί της έγκρισης προγράμματος Δακοκτονίας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, έτους 2023
Εισηγητής: κ. Γλύκος Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων
11 Περί εξέτασης αιτήματος για παραχώρηση χώρου για δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην
Αλίαρτο
Εισηγητής: κ. Γλύκος Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων
Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Αλίαρτος Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ
Τηλ. Επικ.: 22683–50.211 / Fax: 22680-22.690 / URL:www.aliartos.gov.gr / e-mail:info@aliartos.gov.gr
3
12 Εκπροσώπηση για την σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) του νέου
Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2023-2027
Εισηγητής: κ. Ντασιώτης Γεώργιος, Δήμαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων
13 Περί της έγκρισης 2ου ΑΠΕ του υποέργου 4 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)» της
Πράξης 5003263
Εισηγητής: κ. Βαρουξής Χρήστος, Αν. Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος &
Πολεοδομίας
14 Περί της εξέτασης αιτήσεως του ενδιαφερόμενου Παπαϊωάννου Χρήστος (ΔΙΕΚ Τεχνικός
Δασικής Προστασίας), που αφορά πρακτική άσκηση στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων
Εισηγητής: κ. Γλύκος Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Σχετικά